5 Sān yuè dì sān bān de bān zhǎng ( yuánwén zuò jūnzhǎng xià tóng ) shì jìsī Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ . tā bān neì yǒu èr wàn sì qiā rén .