1 Dàwèi wáng duì huì zhòng shuō , wǒ érzi Suǒluómén shì shén tè xuǎn de , hái nián yòu jiāonèn . zhè gōng chéng shén dà , yīn zhè diàn bú shì wéirén , nǎi shì wèi Yēhéhuá shén jiànzào de .