11 Yēhéhuá a , zūn dà , nénglì , róngyào , qiáng shèng , wēiyán dōu shì nǐde . fán tiān shàng dì xià de dōu shì nǐde . guódù yĕ shì nǐde , bìngqiĕ nǐ wèi zhìgāo , wéi wàn yǒu zhī shǒu .