2 Wǒ wèi wǒ shén de diàn yǐjing jìnlì , yùbeì jīnzi zuò jīnqì , yínzi zuò yínqì , tóng zuò tóng qì , tiĕ zuò tiĕ qì , mù zuò mù qì , hái yǒu hóngmǎnǎo kĕ xiāngqiàn de bǎoshí , cǎi shí hé yīqiè de bǎoshí , bìng xǔduō hàn bái yù .