23 Yúshì Suǒluómén zuò zaì Yēhéhuá suǒ cì de wèi shàng , jiēxù tā fùqin Dàwèi zuò wáng , wàn shì hēng tōng . Yǐsèliè zhòngrén yĕ dōu tīng cóng tā .