6 Yúshì , zhòng zúzhǎng hé Yǐsèliè gè zhīpaì de shǒulǐng , qiā fú zhǎng , bǎifūzhǎng , bìng jiān guǎn wáng gōng de guān zhǎng , dōu lèyì xiànshang .