7 Tāmen wèi shén diàn de shǐyòng xiànshang jīnzi wǔ qiā tā lián dé líng yī wàn dá lì kè , yínzi yī wàn tā lián dé , tóng yī wàn bā qiā tā lián dé , tiĕ shí wàn tā lián dé .