4 Zhè liù rén dōu shì Dàwèi zaì Xībǎilún shēng de . Dàwèi zaì Xībǎilún zuò wáng qī nián líng liù gè yuè , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng sān shí sān nián .