1 Yǐsèliè de zhǎngzǐ yuán shì Liúbiàn . yīn tā wūhuì le fùqin de chuáng , tā zhǎngzǐ de míngfèn jiù guī le Yūesè . zhǐshì àn jiāpǔ tā bù suàn zhǎngzǐ .