25 Tāmen dé zuì le tāmen lièzǔ de shén , suícóng nà ddì zhī mín de shén xíng xié yín . zhè mín jiù shì shén zaì tāmen miànqián suǒ chúmiĕ de .