49 Yàlún hé tāde zǐsūn zaì Fánjì tán hé xiāngtán shàng xiànjì shāoxiāng , yòu zaì zhì shèng suǒ bànlǐ yīqiè de shì , wèi Yǐsèliè rén shú zuì , shì zhào shén púrén Móxī suǒ fēnfu de .