11 Zhè dōu shì yé dié de érzi , dōu shì zúzhǎng , shì dà néng de yǒng shì . tāmende zǐsūn néng shàng zhèn dǎzhàng de , gòng yǒu yī wàn qī qiā èr bǎi rén .