22 Beì xuǎn shǒu mén de rén gòng yǒu èr bǎi yī shí èr míng . tāmen zaì zìjǐ de cūnzhuāng , àn zhe jiāpǔ jìsuàn , shì Dàwèi hé xiān jiàn Sǎmǔĕr suǒ paì dāng zhè jǐnyào zhírèn de .