4 Yóudà érzi Fǎlēisī de zǐsūn zhōng yǒu Wūtaì . Wūtaì shì Yàmǐ hū de érzi . Yàmǐ hū shì àn lì de érzi . àn lì shì Yīnlì de érzi . Yīnlì shì Bāní de érzi .