11 Shén duì Suǒluómén shuō , wǒ yǐ lì nǐ zuò wǒ mín de wáng . nǐ jì yǒu zhè xīnyì , bìng bù qiú zīcái , fēngfù , zūnróng , yĕ bù qiú mièjué nà hèn nǐ zhī rén de xìngméng , yòu bù qiú dà shòushu , zhǐ qiú zhìhuì cōngming hǎo pànduàn wǒde mín .