9 Yēhéhuá shén a , xiànzaì qiú nǐ chéngjiù xiàng wǒ fù Dàwèi suǒ yīngxǔ de huà . yīn nǐ lì wǒ zuò zhè mín de wáng , tāmen rútóng dì shang chén shā nàyàng duō .