3 Suǒluómén hé huì zhòng dōu wǎng Jībiàn de qiū tán qù , yīn nàli yǒu shén de huì mù , jiù shì Yēhéhuá púrén Móxī zaì kuàngyĕ suǒ zhìzào de .