4 Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐmen bùkĕ shang qù yǔ nǐmen de dìxiōng zhēng zhàn , gè guī gè jiā qù ba . yīnwei zhè shì chūyú wǒ . zhòngrén jiù tīng cóng Yēhéhuá de huà guī huí , bù qù yǔ Yéluóbōān zhēng zhàn .