5 Nàshí , Yóudà de shǒulǐng yīnwei shì sā jiù jùjí zaì Yēlùsǎlĕng . yǒu xiānzhī Shìmǎyǎ qù jiàn Luóbōān hé zhòng shǒulǐng , duì tāmen shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐmen lí qì le wǒ , suǒyǐ wǒ shǐ nǐmen luō zaì Shìsǎ shǒu lǐ .