9 Yúshì , Āijí wáng Shìsǎ shàng lái gōng qǔ Yēlùsǎlĕng , duó le Yēhéhuá diàn hé wánggōng lǐ de bǎowù , jǐn dōu daì zǒu , yòu duó qù Suǒluómén zhìzào de jīn dùnpái .