10 Zhìyú wǒmen , Yēhéhuá shì wǒmen de shén , wǒmen bìng méiyǒu lí qì tā . wǒmen yǒu shìfèng Yēhéhuá de jìsī , dōu shì Yàlún de hòuyì , bìng yǒu Lìwèi rén gè jǐn qí zhí ,