12 Shuaìlǐng wǒmen de shì shén , wǒmen zhèlǐ yĕ yǒu shén de jìsī ná hào xiàng nǐmen chuī chū dàshēng . Yǐsèliè rén nǎ , búyào yǔ Yēhéhuá nǐmen lièzǔ de shén zhēng zhàn , yīn nǐmen bì bùnéng hēng tōng .