5 Yēhéhuá Yǐsèliè de shén céng lì yán yuē ( yán jí bú feì huaì de yìsi ) , jiāng Yǐsèliè guó yǒngyuǎn cìgĕi Dàwèi hé tāde zǐsūn , nǐmen bù zhīdào ma .