7 Yǒu xiē wú laì de fĕi tú jùjí gēn cóng tā , chĕng qiáng gōngjī Suǒluómén de érzi Luóbōān . nàshí Luóbōān hái yòu ruò , bùnéng dǐdǎng tāmen .