2 Tā chūlai yíngjiē Yàsā , duì tā shuō , Yàsā hé Yóudà , Biànyǎmǐn zhòngrén nǎ , yào tīng wǒ shuō , nǐmen ruò shùncóng Yēhéhuá , Yēhéhuá bì yǔ nǐmen tóng zaì . nǐmen ruò xúnqiú tā , jiù bì xún jiàn . nǐmen ruò lí qì tā , tā bì lí qì nǐmen .