9 Yòu zhāo jù Yóudà , Biànyǎmǐn de zhòngrén , bìng tāmen zhōngjiān jìjū de Yǐfǎlián rén , Mǎnáxī rén , Xīmiǎn rén . yǒu xǔduō Yǐsèliè rén guī jiàng Yàsā , yīn jiàn Yēhéhuá tāde shén yǔ tā tóng zaì .