6 Yúshì Yàsā wáng shuaìlǐng Yóudà zhòngrén , jiāng bā shā xiū zhú Lāmǎ suǒ yòng de shítou , mùtou dōu yùn qù , yòng yǐ xiū zhú Jiābā hé Mǐsībā .