7 Nàshí , xiān jiàn Hānání lái jiàn Yóudà wáng Yàsā , duì tā shuō , yīn nǐ yǎng laì Yàlán wáng , méiyǒu yǎng laì Yēhéhuá nǐde shén , suǒyǐ Yàlán wáng de jūn bīng tuōlí le nǐde shǒu .