9 Yēhéhuá de yǎnmù biàn chá quán dì , yào xiǎn dà néng bāngzhu xiàng tā xīn cún chéngshí de rén . nǐ zhè shì xíng dé yúmeì . cǐ hòu , nǐ bì yǒu zhēng zhàn de shì .