33 Yǒu yī rén suí biàn kāi gōng , qià qiǎo shè rù Yǐsèliè wáng de jiǎ fèng lǐ . wáng duì gǎn chē de shuō , wǒ shòu le zhòng shāng , nǐ zhuǎn guō chē lái , là wǒ chū zhèn ba .