5 Yúshì Yǐsèliè wáng zhāo jù xiānzhī sì bǎi rén , wèn tāmen shuō , wǒmen shàng qù gōng qǔ Jīliè de là mò kĕyǐ bùkĕ yǐ . tāmen shuō , kĕyǐ shàng qù , yīnwei shén bìjiāng nà chéng jiāo zaì wáng de shǒu lǐ .