7 Xiànzaì nǐmen yīngdāng jìngwèi Yēhéhuá , jǐnshèn bàn shì . yīnwei Yēhéhuá wǒmen de shén méiyǒu bù yì , bú piān dāi rén , yĕ bù shòu huìlù .