8 Yuēshāfǎ cóng Lìwèi rén hé jìsī , bìng Yǐsèliè zúzhǎng zhōng paì déng rén , zaì Yēlùsǎlĕng wèi Yēhéhuá pànduàn , tīng mínjiān de zhēng sòng , jiù huí Yēlùsǎlĕng qù le .