6 Tiān hé tiān shang de tiān , shàngqiĕ bùzú tā jūzhù de , shuí néng wèi tā jiànzào diàn yǔ ne . wǒ shì shuí . néng wèi tā jiànzào diàn yǔ ma . bú guō zaì tā miànqián shāoxiāng ér yǐ .