7 Xiànzaì qiú nǐ chāi yī gè qiǎo jiàng lái , jiù shì shàn yòng jīn , yín , tóng , tiĕ , hé zǐse , zhūhóngsē , lán sè xiàn , bìng jīng yú diāokè zhī gōng de qiǎo jiàng , yǔ wǒ fù Dàwèi zaì Yóudà hé Yēlùsǎlĕng suǒ yùbeì de qiǎo jiàng yītóng zuò gōng .