We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Wǒmen de shén a , nǐ bù chéngfá tāmen ma . yīnwei wǒmen wúlì dǐdǎng zhè lái gōngjī wǒmen de dà jūn , wǒmen yĕ bù zhīdào zĕnyàng xíng , wǒmen de yǎnmù dān yǎngwàng nǐ .