12 Wǒmen de shén a , nǐ bù chéngfá tāmen ma . yīnwei wǒmen wúlì dǐdǎng zhè lái gōngjī wǒmen de dà jūn , wǒmen yĕ bù zhīdào zĕnyàng xíng , wǒmen de yǎnmù dān yǎngwàng nǐ .