14 Nàshí , Yēhéhuá de líng zaì huì zhōng líndào Lìwèi rén Yàsà de hòuyì mǎ tàn yǎ de xuán sūn , Yélì de céng sūn , Bǐnáyǎ de sūnzi , sǎ jiā lì yǎ de érzi Yǎhāxī .