13 Nǎi xíng Yǐsèliè zhū wáng de dào , shǐ Yóudà rén hé Yēlùsǎlĕng de jūmín xíng xié yín , xiàng yà hā jiā yíyàng , yòu shā le nǐ fù jiā bǐ nǐ hǎo de zhū xiōngdi .