7 Yēhéhuá què yīn zìjǐ yǔ Dàwèi suǒ lì de yuē , bù kĕn miè Dàwèi de jiā , zhào tā suǒ yīngxǔ de , yǒngyuǎn cì dēng guāng yǔ Dàwèi hé tāde zǐsūn .