9 Yà hā xiè cáng zaì sǎ Mǎlìyà , yé hù xúnzhǎo tā , zhòngrén jiāng tā ná zhù , sòng dào yé hù nàli , jiù shā le tā , jiāng tā zàng mán . yīn tāmen shuō , tā shì nà jìnxīn xúnqiú Yēhéhuá zhī Yuēshāfǎ de érzi . zhèyàng , yà hā xiè de jiā wúlì bǎoshǒu guó quán .