6 Chúle jìsī hé gòngzhí de Lìwèi rén zhī waì , bù zhún biérén jìn Yēhéhuá de diàn . wéidú tāmen kĕyǐ jìn qù , yīnwei tāmen shèngjié . zhòng bǎixìng yào zūnshǒu Yēhéhuá suǒ fēnfu de .