8 Lìwèi rén hé Yóudà zhòngrén dōu zhào zhe jìsī Yéhéyédà yīqiè suǒ fēnfu de qù xíng , gè daì suǒ guǎn ānxīrì jìn bān chū bān de rén lái , yīnwei jìsī Yéhéyédà bù xǔ tāmen xiàbān .