7 Lìwèi rén yào shǒu zhōng gè ná bīngqì , sìwéi hùwèi wáng . fán shàn rù diàn yǔ de , bì dāng zhìsǐ . wáng chūrù de shíhou , nǐmen dāng gēnsuí tā .