14 Gōng chéng wán le , tāmen jiù bǎ qíyú de yínzi ná dào wáng yǔ Yéhéyédà miànqián , yòng yǐ zhìzào Yēhéhuá diàn gōng fèng suǒ yòng de qìmǐn hé tiaógēng , bìng jīn yín de qìmǐn . Yéhéyédà zaì shì de shíhou , zhòngrén cháng zaì Yēhéhuá diàn lǐ xiàn Fánjì .