13 Dàn yà mǎ xiè suǒ dǎfa huí qù , bù xǔ yītóng chū zhēng de nàxiē jūn bīng gōngdǎ Yóudà gè chéng , cóng sǎ Mǎlìyà zhídào Bǎihélún , shā le sān qiā rén , qiǎng le xǔduō cáiwù .