27 Zì cóng yà mǎ xiè lí qì Yēhéhuá zhī hòu , zaì Yēlùsǎlĕng yǒu rén beìpàn tā , tā jiù taó dào Làjí . pàn dǎng què dǎfa rén dào Làjí , jiāng tā shā le .