15 Yòu zaì Yēlùsǎlĕng shǐ qiǎo jiàng zuò jīqì , ān zaì chéng lóu hé jiǎo lóu shàng , yòng yǐ shè jiàn fā shí . Wùxī yǎ de míngsheng chuán dào yuǎnfāng . yīnwei tā dé le fēicháng de bāngzhu , shén shì qiángshèng .