16 Tā jì qiángshèng , jiù xīn gāo qì ào , yǐzhì xíngshì xié pì , gānfàn Yēhéhuá tāde shén , jìn Yēhéhuá de diàn , yào zaì xiāngtán shàng shāoxiāng .