18 Tāmen jiù zǔdǎng Wùxī yǎ wáng , duì tā shuō , Wùxī yǎ a , gĕi Yēhéhuá shāoxiāng bú shì nǐde shì , nǎi shì Yàlún zǐsūn chéngjiē shèng zhí jìsī de shì . nǐ chū shèng diàn ba . yīnwei nǐ fàn le zuì . nǐ xíng zhè shì , Yēhéhuá shén bì bú shǐ nǐ dé róngyào .